FAQ

Do kiedy można nadsyłać zgłoszenia?

Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 31 marca 2020 r., do godz. 23:59:59. Data i godzina zgłoszenia zostaną ustalone (zweryfikowane) na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez system informatyczny przyjmujący zgłoszenia.

Kiedy i gdzie będzie ogłoszenie wyników?

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie 18 maja 2020 r. na stronie internetowej pod adresem: www.designbysliwkanaleczowska.pl.

Kiedy będą obrady jury?

Posiedzenie jury konkursowego odbędzie się 28 kwietnia 2020 roku.

Do kiedy można zgłaszać reklamacje?

Reklamacje można zgłaszać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników konkursu, czyli do 17 czerwca 2020 roku.

Gdzie mogę zapoznać się z regulaminem konkursu?

Regulamin konkursu jest do pobrania tutaj.

Jakie wymiary powinien mieć plakat?

Plakat musi być zaprojektowany na siatce o wymiarach 120x180 cm. Plik z siatką i logo należy pobrać stąd.

Czy na projekcie musi być logo Śliwki Nałęczowskiej?

Tak. Na plakacie, w prawym górnym rogu projektu, obowiązkowo musi znaleźć się logo Śliwki Nałęczowskiej. Pamiętaj, że logo marki powinno być czytelne. Plik z siatką i logo należy pobrać stąd.

Czy na projekcie musi być hasło „Śliwka Nałęczowska jest kobietą!”

Nadesłane prace powinny zawierać hasło. Może to być hasło „Śliwka Nałęczowska jest kobietą!” lub inne, nawiązujące do zadania, zaproponowane przez autora.

Czy na plakacie musi pojawić się jakikolwiek przekaz słowny, np. hasło?

Tak. Prace powinny zawierać hasło. Może to być hasło „Śliwka Nałęczowska jest kobietą!” lub inne, nawiązujące do zadania, zaproponowane przez autora. Dopuszczalne jest zgłoszenie projektu typograficznego, w którym litery będą odgrywać główną rolę. Obowiązkowe do zamieszczenia na plakacie logo Śliwki Nałęczowskiej traktujemy w tym kontekście, jako znak słowno-graficzny.

Jakie są elementy obowiązkowe, które muszą pojawić się na plakacie?

Prace powinny zawierać hasło oraz logo marki Śliwka Nałęczowska. Logo musi być umieszczone w prawym górnym rogu projektu. Plik z siatką i logo należy pobrać stąd.

Skąd mogę pobrać siatkę do zaprojektowania plakatu?

Plik z siatką i logo należy pobrać stąd.

Czy koniecznie muszę projektować na siatce, która jest do pobrania na stronie www?

Tak. Siatkę należy pobrać tutaj.

Czy na projekcie musi pojawić się opakowanie produktu Śliwka Nałęczowska?

Nie. Praca nie musi, a nawet nie powinna, wprost eksponować produktu, ani koncentrować się na przekazie stricte reklamowym.

Czy obowiązuje określona kolorystyka, w której powinien zostać zaprojektowany plakat?

Nie, ale warto zapoznać się z charakterystycznymi kolorami, które są wpisane w DNA marki Śliwka Nałęczowska np. na stronie http://www.sliwkanaleczowska.pl/.

Czy mogę do konkursu zgłosić plakat w formie wydruku?

Nie. Do konkursu należy zgłaszać prace wyłącznie w postaci cyfrowej/elektronicznej. Zgłoszenia w formie papierowej nie będą przyjmowane.

Jakie techniki wykonania plakatu są dopuszczalne?

Praca może być wykonana dowolną techniką. Plakat zrealizowany techniką komputerową należy nadesłać wyłącznie w postaci cyfrowej. Prace wykonane technikami tradycyjnymi (farby, ołówek, techniki mieszane fotografia, collage) powinny zostać zreprodukowane (zdigitalizowane) i zapisane w postaci cyfrowej.

Ile prac mogę zgłosić do konkursu?

Maksymalnie trzy. Przy czym, każdy projekt należy przesłać jako odrębne zgłoszenie za pośrednictwem formularza konkursowego.

Czy mogę wysłać pracę na konkurs e-mailem lub pocztą tradycyjną?

Nie. Do konkursu należy zgłaszać prace wyłącznie w postaci cyfrowej/elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

W jakiej rozdzielczości należy przygotować projekt?

Projekt do oceny jury należy zgłosić w postaci pliku zapisanego w formacie JPG (JPEG) lub PDF, w rozdzielczości 300 dpi, tak aby plik nie przekraczał 15 MB. W przypadku, gdy oryginalny plik przekracza 15 MB to dla potrzeb zgłoszenia projekt powinien zostać zmniejszony do wielkości 15 MB, ale UWAGA: oryginalny projekt o większej wadze powinien zostać zachowany do czasu rozstrzygnięcia konkursu, tak aby osoby nagrodzone mogły przekazać oryginalny plik do organizatora konkursu, co będzie podstawą do wydania nagrody.

W jakim pliku należy przesłać pracę?

Do oceny jury należy zgłosić prace w postaci pliku zapisanego w formacie JPG (JPEG) lub PDF, w rozdzielczości 300 dpi, tak aby plik nie przekraczał 15 MB.
UWAGA! Laureaci konkursu zobowiązani będą do nadesłania plakatów w postaci cyfrowej, zapisanych jako CMYK, fonty zamienione na krzywe, w formacie (do wyboru) TIFF, EPS, AI, PSD, PDS, PDF o wielkości co najmniej 120x180 cm w rozdzielczości 300 dpi lub w innym pliku otwartym, umożliwiającym swobodną adaptację projektu lub jego elementów na wydruk wielkoformatowy.

Czy mogę wysłać na konkurs plik dowolnej wielkości?

Nie, system przyjmuje wyłącznie pliki, których waga nie przekracza 15 MB.

Dlaczego system odrzuca mój plik z projektem?

Plik może zostać odrzucony przez system, jeśli jego waga przekracza 15 MB i ma format inny niż JPG lub PDF.

Czy oprócz projektu w pliku, należy dosłać oryginał/wydruk pocztą?

Nie. Do konkursu należy zgłaszać prace wyłącznie w postaci cyfrowej/elektronicznej. Zgłoszenia w formie papierowej nie będą przyjmowane.

Jakie kryteria będą szczególnie brane pod uwagę podczas oceny prac konkursowych?

Oprócz kryteriów formalnych (podstawowe to: obecność logo marki Śliwka Nałęczowska w prawym górnym rogu, obecność hasła, projekt w układzie pionowym na siatce o wymiarach 120x180 cm, plik w formacie JPG (JPEG) lub PDF, w rozdzielczości 300 dpi, o wadze nieprzekraczającej 15 MB), plakat nie może być wulgarny i obsceniczny.
Jury dokona oceny prac z uwzględnieniem takich kryteriów, jak: zgodność z zadanym hasłem „Śliwka Nałęczowska jest kobietą!”, oryginalność (nieszablonowe ujęcie tematu bez powielania stereotypowych wzorców), unikatowość pomysłu i zastosowanych środków wyrazu, rozumienie zasad projektowania reklamy zewnętrznej, czytelność, jednoznaczność i spójność przekazu, walory estetyczne, artystyczne oraz użytkowe (w tym możliwość adaptacji motywów lub innych elementów projektu na różne formy użytkowe i reklamowe, w tym mural i wydruk wielkoformatowy), spójność komunikacji wizualnej z istotą marki Śliwka Nałęczowska.

Czy dostanę powiadomienie, że moja praca została przyjęta do konkursu lub odrzucona?

Tak. Każde zgłoszenie, które zostanie zarejestrowane przez system, zostanie zweryfikowane pod względem formalnym, a Uczestnik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej o jego przyjęciu lub odrzuceniu w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem Świąt) od daty przesłania zgłoszenia. W razie odrzucenia zgłoszenia Uczestnik zostanie powiadomiony o przyczynach odrzucenia.

Kiedy moja praca może zostać odrzucona/niedopuszczona do konkursu?

Na przykład, jeśli:

  • Plik przekracza 15 MB i ma format inny niż dopuszczony (JPG lub PDF);
  • Projekt nie zawiera logo marki Śliwka Nałęczowska w prawym górnym rogu plakatu;
  • Projekt nie zawiera hasła
  • Praca w jakikolwiek sposób narusza prawo obowiązujące w Polsce i prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);
  • Praca zawiera treści obraźliwe i wulgarne;
  • Praca zawiera treści reklamowe jakiejkolwiek marki innej niż Śliwka Nałęczowska;
  • Praca została nadesłana po terminie dnia 31 marca 2020 r., do godz. 23:59:59.

Szczegółowe kryteria zawiera regulamin konkursu.

Jeśli moja praca została odrzucona, czy po poprawieniu błędów mogę wysłać ją jeszcze raz?

Tak, oczywiście. Po poprawieniu błędów można zgłosić pracę ponownie.

Czy będę musiał/a przekazać prawa autorskie do mojego projektu?

Tylko laureaci konkursu będą zobligowani do przekazania praw autorskich do nagrodzonych prac, w zakresie jaki określono w Regulaminie Konkursu (§ 7). Prace, które nie zakwalifikowały się do grona laureatów, zostaną zniszczone do 31 maja 2020 zgodnie z regulaminem konkursu.

Czy w konkursie mogą brać udział zespoły kilkuosobowe?

Nie. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca. Prace zbiorowe, których autorstwo przypisane jest więcej niż jednej osobie, nie będą akceptowane.

Czy w konkursie mogą brać udział dzieci?

Osoby, które ukończyły lat 15, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice). Podpisane oświadczenie przedstawiciela ustawowego powinno zostać wysłane w formie skanu wykonanego z oryginału na adres: [email protected] lub w formie papierowego oryginału przesłanego na adres organizatora konkursu. Oświadczenie można pobrać tutaj.

Czy jedna osoba może wygrać więcej niż jedną nagrodę?

Tak. Uczestnik, który zgłosił do konkursu więcej niż jeden projekt, ma prawo uzyskać więcej niż jedną nagrodę, z tym jednak zastrzeżeniem, że jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę za zajęcie I, II lub III miejsca.

Czy zapłacę podatek od nagrody?

Nie. Koszt ten pokryje organizator konkursu.

W jaki sposób odbiorę nagrodę?

Nagrody zostaną wydane laureatom najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody finansowe zostaną przekazane w formie przelewu bankowego, a nagrody rzeczowe wysłane na wskazany adres korespondencyjny na terenie Polski.

Czy moje dane osobowe są chronione i jak długo? Kto będzie je przetwarzał?

Tak. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Dane osobowe uczestników, poza danymi osobowymi laureatów, zostaną usunięte do 31 maja 2020 r. Po tym terminie dane osobowe laureatów będą przetwarzane wyłącznie w celu ogłoszenia wyników konkursu, wydania nagród i zrealizowania obowiązków podatkowych. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Czy będzie konferencja po konkursie, na którą będę musiał przyjechać, by odebrać nagrodę?

Nie. Natomiast, jesienią 2020 roku Laureaci zostaną zaproszeni na nieoficjalne spotkanie z jurorami, podsumowujące konkurs. Termin zostanie podany na około miesiąc przed wydarzeniem. Udział w spotkaniu dla laureatów będzie dobrowolny.

Czy prace konkursowe będą gdzieś publikowane/pokazywane po konkursie?

Nagrodzone prace zostaną upublicznione na stronie www.designbysliwkanaleczowska.pl. Jesienią 2020 roku najlepsze z nich zostaną wyeksponowane w przestrzeni miejskiej w ramach kampanii Śliwki Nałęczowskiej. Wybrane prace zostaną dołączone do materiałów prasowych dla mediów.

Czy mogę pochwalić się moją pracą w mediach społecznościach przed ogłoszeniem wyników konkursu?

Tak, zgłoszone prace mogą być eksponowane przez uczestników w mediach społecznościach przed ogłoszeniem wyników konkursu. Decyzję o ich upublicznieniu podejmuje autor.